drise

Изпълнени проекти

Демонтаж на стара и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110KV в подстанция „Гео Милев”
Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба (ЕКРУ) 110KV в подстанция „Витоша” -елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110KV на гр.София
Ремонт КРУ 9 и КРУ 10 п/ст Биовед, свързан с реконструкция на ОПК 2
Ремонт полета 110kV п/ст „ПЛЕВЕН 1” 220 /110 / 20 kV
Реконструкция на ТП57 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV
Реконструкция на ТП55 в НЕОХИМ АД. Уредба 0,4KV
Реконструкция на килия № 4 "ТВН" в ЗРУ 20kV
Мълниезащитна инсталация на сгради на складове за хидразин и хартиени отпадъци в ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3
Ремонт на заземителна инсталация на ОРУ 110 kV в подстанция „Белене”
Подмяна на 2бр. въводни и 1 бр. секционен прекъсвачи в трансформаторна подстанция ТП-62 в НЕОХИМ АД
Подстанция „Рила“ - Проектиране и частична реконструкция и модернизация на комплектна разпределителна уредба 10kV
Трафопостове 20/0,4 kv на територията на БМФ-ПОРТ БУРГАС АД
Подмяна железобетонни ригели в п/ст Гулянци
Ремонт на заземителен контур в п/ст Алдомировци
Ремонт заземителна инсталация на ОРУ и ЗРУ на п/ст „Мездра"
ВЛ 66kV – Jamhour – Choueifat, Ливан
 • КЛ 66 kV
 • Въздушно кабелен преход 66 kV
„Реконструкция на табла VIII-ма и IX-та секции 0,4кV в цех БПС ” АЕЦ Козлодуй
П/ст 110/6,3kV - подмяна на съществуващ трансформатор 110/6 kV 20МVА с нов 25 МVА в „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Ремонт заземителна и мълниезащитна инсталация на п/ст „Добрич”
Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Тетевен”
Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Левски”
Подмяна заземителен контур в ОРУ 110 kV на п/ст „Гулянци”
П/ст „МЕЗДРА“ 110/20 кV
 • МАКСИМАЛНО НАПРЕЖЕНОВА ЗАЩИТА НА ШИНА А и ШИНА В 110кV
ФУРАЖЕН ЗАВОД „ЗАРА ФУРАЖИ” АД
 • Изместване на търговско мерене
„Реконструкция на килии №49 и №50 в ГПП2 6kV, захранващи п/ст 208 СрН“, на територията на Лукойл Нефтохим Бургас
Производство АК-инст.“АК-1 и ЦВК, АК-2“ в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”

Реконструкция на п/ст 209-СН

Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.Стара Загора

Ремонт и рехабилитация на Токоизправителни станции /ТИС/

РП 20/6/0,4кV “ПС МАРИЦА” – реконструкция и модернизация на уредби 20кV, 6кV и 0,4кV
Идеен проект за п/ст Победа 110/20kV - реконструкция и модернизация
Проект на нова суха КЛ 110 kV от п/ст „Хиподрума“ до п/ст „Средец“ включващ следните части:
 • Изграждане на ново изводно поле 110 kV в п/ст „Хиподрума“
 • Реконструкция на ЗРУ 110 kV в п/ст „Средец“
 • КЛ 110 kV
Проект на нова суха КЛ 110 kV от ТЕЦ „София” до ЛНР 110 kV в ПС „Георги Димитров“ включващ следните части:
 • Съоръжаване на ново изводно поле 110 kV в ТЕЦ „София”
 • Реконструкция на изводно поле 110 kV в п/ст „Георги Димитров“
 • КЛ 110 kV
ВяЕЦ ТЕРВЕЛ – включващ проекти за:
 • п/ст 110/20 kV
 • външна кабелна мрежа 20 kV
П/ст „Гоце Делчев” 110/20кV- килии 20кV и КЛ 20кV. Реконструкция на килия №17 и съоръжаване на килия №22
 • Първична комутация 20kV
 • Вторична комутация 20kV
Предпазна мрежа под ВЛ 400kV в ТЕЦ Марица изток 1
ВяЕЦ Ветрино I - идейни проекти за:
 • П/ст 110/20кV
 • Кабелна мрежа 20кV
 • Пътища между ветрогенераторите
ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК (ВЕП) СУВОРОВО -разширение с 46 MW - Идейни проекти за:
 • П/ст 110/20кV- Реконструкция и разширение
 • Кабелна мрежа СрН (20/30кV)
 • Пътища между ветрогенераторите
Нова когенерация в ТЕЦ ПЛОВДИВ СЕВЕР – включващ работни проекти за:
 • Свързване на тр-р 60 МVА - страна 110 кV в ЗРУ
 • Свързване на кабелна линия 110 кV в ОРУ
 • Силови (110 кV и 6,3 кV) и контролни кабели между ЗРУ и ОРУ 110 кV
Реконструкция на електрозахранването на „Пета МБАЛ-София“
Захранване халета „Бяла техника” и „Гуми” на “Екометал инженеринг” ЕООД
ВЕП Уинд Енерджи Каварна – включващ работни проекти за:
 • П/ст 110/20 kV
 • ВС 110 kV
ВЕП Георги Дамяново – включващ проекти за:
 • п/ст 110/30 kV
 • външна кабелна мрежа 30 kV
ВЕП Чипровци – включващ проекти за:
 • п/ст 110/30 kV
 • външна кабелна мрежа 30 kV
Проекти за битови и административни сгради, командно-технологични сгради, складове
Проекти за външни ел.захранвания 20kV
П/ст „Бухово руднична”110/6,3 кV – реконструкция ЗРУ 6,3 kV
РУ 6,3 kV при дробилна машина на “Екометал инженеринг” ЕООД
Реконструкция на п/ст Вълчи дол 110/20 kV – включваща работни проекти за:
 • Първична комутация 110kV
 • Вторична комутация 110kV
 • Част Строително-конструктивна
ВЕТРОЕНЕРГИЕН ПАРК (ВЕП) СУВОРОВО – включващ работни проекти за:
 • п/ст 110/20 kV
 • Телемеханика и диспечерски връзки
 • ВЛ 110 kV площадки на ветрогенераторите
 • външни обслужващи пътища
 • външна кабелна мрежа 20 kV
 • оптична кабелна мрежа
 • геодезична дейност
 • геоложки проучвания изработка на
  подробни устроиствени планове /ПУП/
П/ст “ЧЕРВЕНА МОГИЛА” 400/110 кV Ел.машинна – вторична комутация ОРУ 110 кV
Кабелни линии и КТП в район на гр.София (обекти към ЧЕЗ Електро България АД)
Нови п/ст в Малайзия с елегазови уредби на закрито и открито с напрежение до 275 kV – 7 броя.
Рехабилитация на електрическата система на Ливан обхващаща 57 броя п/ст с напрежение до 220 kV.